FAQ

AKCJE I DYWIDENDA

Jak mogę kupić akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE?

Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku inwestycyjnego, należy założyć go w wybranym domu maklerskim. Po założeniu rachunku i zasileniu go w środki finansowe, można rozpocząć składanie zleceń, czyli kupowanie i sprzedawanie akcji wybranej spółki.

Czy mogę kupić akcje bezpośrednio od spółki?

Nie, spółka notowana jest na rynku regulowanym, w związku z czym, akcje nabywać można wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich. Spółka nie prowadzi i nie może prowadzić sprzedaży bezpośredniej poza rynkiem.

Na jakich giełdach i od kiedy jest notowana Grupa Kapitałowa IMMOBILE?

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Oprócz spółki-matki, spółkami giełdowymi są także, jej dwa podmioty zależne: PJP Makrum S.A. zadebiutowała w 1999 roku, zaś Atrem wszedł na polski parkiet w roku 2008.

Czy obecnie istnieją jakieś akcje uprzywilejowane?

Nie, spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.

Czy spółka wypłaca dywidendę?

GK IMMOBILE wydała na wypłatę dywidendy od 2016 roku prawie 28 miliony złotych. Swoim zyskiem dzielą się też spółki zależne – PJP Makrum i Atrem. W ciągu ostatniej dekady, wypłaciły łącznie kilkadziesiąt milionów złotych dywidendy.

STRUKTURA GRUPY

Jakie spółki/ branże są w Grupie Kapitałowej IMMOBILE?

W portfolio Grupy znajduje się kilkanaście spółek i marek z różnych branż: hotelarskiej, deweloperskiej, automatyki i elektroenergetyki, przemysłowej, budownictwa przemysłowego oraz modowej. Kluczowymi spółkami w grupie są Focus Hotels S.A., CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o., Atrem S.A., PJP Makrum S.A., Promstahl Sp. z o.o., Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. oraz PBH S.A. Oprócz tego posiadamy popularne w swoich branżach marki, np. przemysłowe takie jak Makrum, Modulo i Promlift oraz markę odzieżową Quiosque.

Dlaczego działalność Grupy jest tak zdywersyfikowana; czy jest to korzystne dla spółki i akcjonariuszy?   

Jedną z głównych przewag konkurencyjnych Grupy jest wykorzystywanie synergii segmentów dla bardziej efektywnego zaspokajania potrzeb rynku. Dywersyfikacja to nasz sposób na stabilność w trudnym otoczeniu gospodarczym. 

Zmienność koniunktury w całej gospodarce nie jest tożsama ze zmiennością koniunktury w poszczególnych branżach, więc przyjęty model działalności czyni nas odpornymi na negatywne zmiany w danym sektorze. Uważamy, że zdywersyfikowany obszar działalności pozwoli nam osiągać stabilniejsze wyniki finansowe. Potwierdzają to ostatnie lata, gdzie dzięki synergii naszych spółek, mogliśmy lepiej reagować na trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczo-ekonomiczną.

Który z sektorów działalności jest w Grupie najistotniejszy? 

Staramy się symetrycznie rozwijać wszystkie sektory. Procentowo największy udział w przychodach ma w większości okresów sprawozdawczych przemysł i budownictwo przemysłowe.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Kiedy odbywają się Walne Zgromadzenia spółki?

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, tak jak większości spółek notowanych na GPW, od wielu lat odbywają się każdego roku w czerwcu. Ponadto spółka zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia każdorazowo, kiedy zaistnieje potrzeba podjęcia przez większość akcjonariuszy istotnej dla spółki decyzji.

Co się robi na WZA?

Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach (ZWZA) podejmuje się co roku takie decyzje jak zatwierdzenie sprawozdań spółki (finansowego, zarządu, rady nadzorczej itd.) czy udzielenie absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej. Ponadto na ZWZA, jak i nadzwyczajnych WZA, zgromadzeni akcjonariusze głosują w istotnych dla spółki kwestiach.

Czy warto, aby akcjonariusz bywał na tych spotkaniach?

Zdecydowanie rekomendujemy obecność na Walnych Zgromadzeniach Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Nasza spółka od wielu lat należy do czołówki największych tego typu spotkań wśród spółek GPW, każdorazowo starając się dać akcjonariuszom wartość dodaną. Dlatego wzbogacamy tradycyjną, formalną strukturę tych spotkań o inicjatywy takie jak targi spółek, prezentacje na temat branż których działamy i inwestowania, spotkania i Q&A z zarządem, zapraszanie do dyskusji uznanych autorytetów rynku. To wszystko organizujemy w murach posiadanych przez nas hoteli i restauracji, przy wspólnej kawie czy kolacji.

Jak mogę zarejestrować się na WZA GK IMMOBILE? Czy to kosztuje?

Po zasięgnięciu informacji o zwołaniu nowego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien skontaktować się z domem maklerskim prowadzącym jego rachunek i złożyć dyspozycję rejestracji na WZA. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub w niektórych instytucjach online za pomocą aplikacji. Koszt rejestracji zależy od cennika danego domy maklerskiego, zazwyczaj jest to 30-50 zł.

Gdzie mogę znaleźć aktualne pełnomocnictwa na WZA?

Są one dostępne w dziale WZA, każdorazowo po zwołaniu raportem bieżącym nowego Walnego Zgromadzenia.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PRZEPŁYW INFORMACJI

W jakich częstotliwościach/kiedy spółka wypuszcza sprawozdania finansowe?

Spółka publikuje raport roczne, półroczne oraz kwartalne (za I oraz III kwartał). Dokładny terminarz publikacji znaleźć można w dziale Kalendarium.

Gdzie mogę znaleźć sprawozdania finansowe lub wysłuchać ich omówienia?

Sprawozdania finansowe spółki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej w dziale Raporty Okresowe. Notatki prasowe streszczające wyniki publikujemy w dziale Aktualności lub w naszym Biurze Prasowym, a omówienia w formie video, dostępne są na naszym kanale YouTube. W przypadku dodatkowych pytań na temat raportów czy działalności spółki, zapraszamy do kontaktu.

Jak mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat spółki?

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz kanału na YouTube. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem relacji inwestorskich spółki, za pośrednictwem którego można przekazać pytania lub umówić się na osobiste spotkanie z zarządem w siedzibie spółki, spotkanie online lub rozmowę telefoniczną.

Jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE podchodzi do inicjatyw związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym, czyli szeroko pojętym ESG?

W ramach Grupy prowadzona jest fundacja IMMO, której celem jest sadzenie drzew i wzbogacanie zielenią przestrzeni miejskiej. Więcej na temat podejścia do kwestii ESG publikowane jest w corocznych sprawozdaniach niefinansowych spółki, które odnaleźć można na naszej stronie. W dziale Ład Korporacyjny dostępny jest też dokument odnoszący się do stosowania przez nas dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.