Kalendarium

Kalendarium Inwestora: 2024

29 listopada 2024 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

29 października 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego

26 września 2024 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r.

27 sierpnia 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego

29 maja 2024 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

29 kwietnia 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego

26 kwietnia 2024 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. 

27 marca 2024 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego

Okresy zamknięte

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku), okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego. Osoby, które pełnią obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, nie mogą dokonywać w tym czasie żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.