Kalendarium

Kalendarium Inwestora: 2023

29 listopada 2023 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

29 października 2023 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego

28 września 2023 - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r.

29 sierpnia 2023 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu półrocznego

31 maja 2023 - Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r.

1 maja 2023 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu kwartalnego

26 kwietnia 2023 - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 r. *

27 marca 2023 - Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją raportu rocznego

 

* zmiana raportem 6/2023 na dzień 28 kwietnia 2023

Okresy zamknięte

Zgodnie z Art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązującego od 3 lipca 2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku), okresy zamknięte zostały ujednolicone i trwają przez 30 dni kalendarzowych przed datą publikacji każdego raportu okresowego. Osoby, które pełnią obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, nie mogą dokonywać w tym czasie żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.